ฮักกัลป์เกมส์ : Atom Games 28th KKU

 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดดำเนินการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์) ภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)” จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรืออะตอมเกมส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2533 ถือกำเนิดโดยแกนนำกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในขณะนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา วิชาการ และนันทนาการ โดยปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการนิสิต/นักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) เป็นผู้ดูแล โดยดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง และในครั้งที่ 28 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจะทำการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)” ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ฮัก”     คำว่า “ฮัก” ในภาษาอีสาน แปลว่า “รัก” และ “Hug” ในภาษาอังกฤษ แปลว่า “กอด” ดังนั้น “ฮัก” ในที่นี้จึงแปลโดยรวมว่า ความรัก ความผูกพัน ที่มีให้ซึ่งกันและกัน
“กัลป์”   คำว่า “กัลป์” แปลว่า กาลเวลาอันยาวนาน และอีกนัยหนึ่ง คือ กัลปพฤกษ์ (กาลพฤกษ์) ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)” จึงมีความหมายว่า การเชื่อมสัมพันธ์ภายใต้รูปแบบของการแข่งขันกีฬา เพื่อนำมาซึ่งความรัก ความผูกพันที่ดีต่อกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะยังคงรักและผูกพันกันไปอีกนานแสนนาน ของทั้ง 23 สถาบัน โดยมีดอกกัลปพฤกษ์ (กาลพฤกษ์) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนในการแสดงความรักในครั้งนี้

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านศิลปะ ศิลปิน นักออกแบบ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์) ภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์” เข้าประกวดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้แนบเอกสารมาพร้อมนี้ ชิงเงินรางวัลประเภทละ 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561


หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)


ใบสมัครการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)


ดาวน์โหลด

แจ้งเลขที่พัสดุ

ส่งผลงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่