ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 3 บริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 

29  เมษายน  2559 เวลา  15.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี  ได้เดินทางไปรับมอบเงิน  จำนวน  10,000  บาท  จาก  ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์  อาจารย์ประจำภาคชีวสถิติและประชากรศาสตร์  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้บริจาคให้กับกองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน  โอกาสนี้ คณบดีได้มอบร่มที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกัน