รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอกาสนี้ รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว มี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณ ลานตารางธาตุ ชั้น 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น