รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอกาสนี้ รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว มี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณ ลานตารางธาตุ ชั้น 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 นางวิรพันธ์ รามจาตุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางจุฬารักษ์ ขันทะชา หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ และ นางนิ่มนวล ติณนรเศรษฐ์ภรรยานายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เป็นจำนวน 3500 บาท 2000 บาท และ 2000 บาท ตามลำดับ

รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โดยมี ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคาร SC.06

ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 3 บริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 

29  เมษายน  2559 เวลา  15.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี  ได้เดินทางไปรับมอบเงิน  จำนวน  10,000  บาท  จาก  ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์  อาจารย์ประจำภาคชีวสถิติและประชากรศาสตร์  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้บริจาคให้กับกองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน  โอกาสนี้ คณบดีได้มอบร่มที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกัน