แบบสำรวจความคิดเห็น
ข่าว

ข้อมูลการใช้ห้องในการจัดกิจกรรมพิศษ

 
วันที่ 29 - 31 มกราคม 2557 มีโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค" โดยใช้ห้อง 8103
     
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว  
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ได้มีการปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2556 สิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ จัดทำคู่มือการใช้งานฉบับย่อ ที่ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ ได้แก่อาจารย์ในคณะ ต่างคณะ รวมถึงนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการด้วย  
กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ  
โครงการที่จะดำเนินการต่อไป คือการทำสำเนาฟิล์มสตริปประกอบการสอน ให้อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัล  ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามอบฟิล์มสตริปพร้อมเครื่องฉายให้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะได้นำออกเผยแพร่ให้คณาจารย์ในคณะฯได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ยินดีให้บริการผลิตสื่อแก่อาจารย์ในคณะฯ บริการให้คำแนะนำ ในการผลิตสื่อการสอน ปัจจุบันจุดประสานงานของหน่วยส่งเสริมฯได้ย้ายไปอยู่ห้อง 8203 อาคารวิทยาศาสตร์ 08 ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาตลอดเวลา โทรศัพท์ภายใน 8207